• להתקשרות מהירה

רישום במ"ה ובמע"מ

רישום במס ערך מוסף

כל עמותה  ללא יוצא מן מהכלל, לפני תחילת פעילותה חייבת להירשם כמלכ"ר ( מוסד ללא כוונת רווח )
אצל שלטונות מע"מ, בתחנת מע"מ באזור פעילותה.

העמותה חייבת להירשם ביום בו החלה בפעילותה .

כדי לפתוח תיק במע"מ יש להמציא להם את המסמכים הבאים: 
•  טופס בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ – טופס מספר 24 - כשהוא חתום ומלא על  כל פרטיו. 
• צילום תעודת רישום העמותה ברשם העמותות
• ברשם תזכיר ותקנון של העמותה שהוגשו לרשם העמותות עם רישומה
• אישור מהבנק על פתיחת חשבון.
• חוזה שכירות לעסק
  טופס מינוי חברים לעמותה , כשהוא חתום בחותמת רשם העמותות 
  פרוטקול מורשי חתימה כשהוא חתום ע"י רו"ח או עו"ד.•
• מאזן כספי של העמותה ובאם לא קיים עדיין - תחזית הכנסות והוצאות שתכלול גם את מקורות המימון.  
• כאשר הרישום מבוצע ע"י רו"ח המייצג את העמותה, יש להמציא ייפוי כח 
• חותמת העמותה

רישום במס הכנסה :

עם אישור העמותה כמלכ"ר במע"מ יש לפנות לפקיד השומה שבאיזור
לצורך רישום העמותה במס הכנסה.
בדרך כלל משרדי מס הכנסה נמצאים בסמוך למשרדי מע"מ.

יש להביא את תעודת הרישום שקיבלתם במע"מ - טופס 805.

במס הכנסה יש למלא טופס פתיחת תיק לתאגיד- טופס מספר 4436 :

במידה והעמותה עומדת להעסיק  עובדים או שעליה לנכות מס במקור מספקים
עליה לפתוח תיק ניכויים לדווח והעברת המיסים לשלטונות המס ולצורך דווח ותשלום מס שכר.

אין צורך לכתת רגלנו למוסד לביטוח לאומי.
עם רישום תיק הניכויים במס הכנסה מתבצע אוטומטית רישום בבט"ל
ופנקס תשלומים ישלח לעמותה לפי הפרטים שנמסרו במס הכנסה.

עלינו לציין כי במידה וסך משכורות העמותה יפחתו מסכום של 180,000 ₪ בשנה ,
אין חבות של מס שכר ובמידה ששולם מס שכר ניתן לקבלו חזרה.

עם השלמת הרישום במס הכנסה, תקבל העמותה אישור ניכוי מס במקור
וניהול ספרים, לדוגמא:

כמו כן תונפק לעמותה תעודת רישום כמלכ"ר  בטופס 805, (דוגמא)

רשות המיסים בישראל הוציאה מדריך מע"מ למלכרים:

למשרד רואה חשבון דוד פרנקל בירושלים
יש ניסיון של שנים רבות והתמחות ברישום עמותות במשרדי מס הכנסה
ומשרדי מס ערך מוסף לטובת ורווחת העמותה.

פנה אלינו ליעוץ והכוונה.