• להתקשרות מהירה

הכנת דוחו"ת יחודיים

מלבד הדוחות הכספיים הרגילים אותם מכין רואה החשבון  ונותן חוות דעתו עליהם,
ישנם דוחות רבים הנדרשים לגופים שונים עם חוות דעת רואה החשבון.
גופים אלו כוללים בין היתר: משרדי ממשלה, בנקים, גופים במשק המתעסקים עם עמותות, ונותני שירות לעמותות.
רואה החשבון בודק את המלל, את המספרים ואת החישובים שבדו"ח.
יש חוות דעת המאשרת גליונות של חישובים מספריים ויש חוות דעת המאשרת דוחות ספציפיים הנדרשים
ע"י משרדי הממשלה וגופים אחרים.

רשם העמותות מבקש מכל עמותה מדי שנה:
 
דו"ח מילולי.
• דו"ח על תרומות מעל 20,000 ₪  לכל תורם.
• דו"ח על חמשת המשכורות/ המילגות הגבוהות בעמותה.
• דו"ח על חברי הועד של העמותה.
• דו"ח על פעילות העמותה.
• דו"ח על הוצאות הנהלה וכלליות של העמותה – הרשם בודק את ההוצאות האמורות יחסית למחזור הפעילות של העמותה.
  אחוז גבוה מ- 18% מעיד על הוצאות גבוהות והרשם לא יאשר לעמותה אישור ניהול תקין.

רואה החשבון נדרש לאשר דוחות שונים לעמותות  כגון:
• דו"ח על פעילויות לפי מגזרים.
• דו"ח על מבנה השכר בעמותה.
• דו"ח על פעילות של גוף צינור.
• דו"ח על פעילות מפעלי חינוך.

להלן קישור לדוגמא של דוחות מיוחדים -


משרד רואה החשבון דוד פרנקל בירושלים מתמחה בהכנת דוחות מכל הסוגים הנדרשים לעמותות