• להתקשרות מהירה

ביקורות משרדי ממשלה

משרדי הממשלה מבקרים את העמותות שקיבלו הקצבות.
כגון: 
משרד החינוך מתקצב עמותות בתחום החינוך
ומשרד הרווחה מתקצב עמותות שמטרתם שיקום והגנה על אוכלוסייה מוגבלת הן בעוני והן בקשיים חברתיים או קשיי תפקוד.

ביקורות רואי חשבון בעמותות מטעם משרדי הממשלה כוללות בין היתר בדיקות בתחומים הבאים:
אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור העמותה.
 שכר הבכירים בעמותה.
 האם כספי התרומות אכן שימשו למטרות העמותה.
 איתנות פיננסית של העמותה.
 כפל תמיכות משני משרדי ממשלה.
 עמידה בהוראות החשב הכללי-החשכ"ל.
 יעילות וחסכון.
 ישום כללי חשבונאות מקובלים.
  דווח נאות של הנתונים הכספיים והמילוליים.
 שכר העובדים מול חשבות משרד החינוך ומול החוק.
 עמידה בדרישות רגולוטוריות.
 בקורת גופים נתמכים.
 בקורת ניהול תקין.
 
תיקון 14 לחוק העמותות מחייב מינוי מבקר פנים לעמותות שמחזור הפעילות שלהם עולה על 10 מליון ₪.
התיקון נותן סמכויות רחבות מאוד של פיקוח ע"י: ועדת הביקורת של העמותה, המבקר הפנימי ורשם העמותות.
התיקון מאפשר, במקרים של חשד שהעמותה פועלת בניגוד לחוק,
לפתוח בחקירה פלילית נגד מנהלי העמותה.

באתרי האינטרנט הבאים ניתן למצוא אינפורמציה רבה בכל הקשור לביקורות של משרדי הממשלה השונים.

         משרד הרווחה

משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מתמחה בכל הקשור לביקורות משרדי ממשלה ומסייע לעמותות בהגשת דוחות למשרדים השונים ובפתרון בעיות המתעוררות ע"י משרדי הממשלה השונים.