• להתקשרות מהירה

הכנת דוחות מיוחדים

רואי החשבון נדרשים במקרים רבים לאשר דוחות שאינם דוחות כספיים רגילים.

דוחו"ת כאלה כוללים:
חישובים כספיים שונים.
דוחו"ת המוגשים למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות, ולמוסדות פיננסיים.  
לדוגמא: תביעה לקבלת תמריצי יצוא, החזר מכס, בקשות למענקים, ביצוע השקעות ועוד.

כמו כן נדרש רואה החשבון לאשר נתונים סטטוטוריים, כגון: הון מניות, שיעבודים, רשימת מנהלים, בעלי זכות
חתימה ועוד.

דוגמאות נוספות לחוות דעת רו"ח, נדרשים במקרים הבאים:
אישור רואה חשבון מיוחד על המחזור העסקי שלא עולה על סכום מסוים.
אישור רואה חשבון על הכנסות של עצמאי.
אישור רואה חשבון לצורך בקשות למענקים.
אישור רואה חשבון בתנאי עמידת סף של מכרז לצורך הצגת עמדת הלקוח.
אישור רואה חשבון על ניהול ספרים.
אישור רואה חשבון על אי פעילות של חברה.

קיים תקן מספר  7  של לשכת רואי חשבון בדבר "דוחות מיוחדים של רו"ח" 

דוגמא לדו"ח מיוחד של רו"ח בדבר  "השקעה במחקר ופיתוח

 
דוגמא לאישור רו"ח לבנקים בדבר "עסק קטן" להקטנת עמלות בנקאיות