עמותות והקדשים » דוחו"ת כספיים

משרד רואה חשבון דוד פרנקל – בירושלים, בודק ומבקר את הדוחות הכספיים של העמותה ונותן חוות דעת עליהם.

מרכיבי הדוחות הכספיים כוללים:

1. מאזן
2. דו"ח על הפעילויות
3. דו"ח על השינויים בנכסים
4. דו"ח תזרים מזומנים וביאורים

רשויות המדינה השונות, גופים פיננסיים וגופים אחרים מסתמכים על חוות דעתו של רואה החשבון המבקר. שלטונות המס ורשם העמותות למשל מחייבים את העמותות להגיש דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון. גם הבנקים דורשים מכל עמותה המנהלת חשבון בבנק להגיש דוחות כספיים מבוקרים מדי שנה. רואה החשבון בודק סעיפים מאזניים כמו: חייבים, זכאים, יתרות בנקאיות, השקעות ועוד וכן סעיפי הכנסות והוצאות. בדוחות כספיים בהיקף משמעותי מבקר הרו"ח גם את דו"ח תזרים המזומנים המשקף את המקורות והשימושים הכספיים של העמותה.

מאזן העמותה – מצלם את מצב העמותה ליום מסוים ובדרך כלל לתום השנה האזרחית.
דו"ח על הפעילויות – מציג את ההכנסות וההוצאות של העמותה שהיו במשך השנה או התקופה המדוברת.
הביאורים לדוחות הכספיים – מספקים ביאורים מפורטים של סעיפים שונים במאזן, בדו"ח הרווח והפסד, בדו"ח על השינויים בהון החברה ובדו"ח תזרים המזומנים.
חוות דעת המבקר – רואה החשבון המבקר נותן חוות דעת על כלל הדוחות הכספיים האמורים.
חוות הדעת המנוסחת לפי גילוי דעת של לשכת רואי החשבון, יכולה להיות: חוות דעת חלקה, חוות דעת מסוייגת, חוות דעת שלילית או חוות דעת עם הימנעות.
חו"ד חלקה – כשרואה החשבון המבקר השתכנע בביקורתו שהדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה יכתוב חוות דעת חלקה לפי הנוסח המקובל.
חו"ד מסוייגת – כשרו"ח המבקר מסתייג בביקורתו מסעיף או נושא מסויים ומסביר ממה הוא מסתייג ומעיר שהוא מסתייג מסעיף או נושא זה בלבד
חו"ד שלילית – כשרו"ח המבקר שוכנע בביקורתו שהדוחות הכספיים לא משקפים נכונה את המצב הכספי של החברה.
חו"ד עם הימנעות – כשרו"ח המבקר לא יכול היה לערוך את ביקורתו מסיבה כלשהיא.

משרדנו עורך ביקורות על הדוחות הכספיים של העמותה בשיתוף פעולה עם הנהלת העמותה.
לקבלת יעוץ והכוונה פנו למשרד רו"ח דוד פרנקל

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל