עצמאיים » הצהרות הון

הצהרת הון ליחידים
הצהרת הון נדרשת ע"י פקיד השומה לראשונה בדרך כלל מיד לאחר פתיחת תיק במס הכנסה. הצהרת ההון תידרש ליום 31 לדצמבר של השנה שקדמה ליום פתיחת התיק. מדי מספר שנים, בדרך כלל 3-4 שנים, תידרש הצהרת הון נוספת. על המקבל את הבקשה להצהרת ההון לפרט את נכסיו והתחייבויותיו ליום ההצהרה כולל שלו, של אשתו ושל ילדיו עד גיל 18, בארץ ובחו"ל.
יש להגיש את טופס הצהרת ההון תוך 3 חודשים מקבלתו. איחור יגרור קנסות בהתאם למספר החודשי שבפיגור. חשיבות עליונה קיימת במילוי הצהרת ההון הראשונה. יש להקפיד על מילוי מדויק, הן בסכומים והן בתאריכים. החשיבות נובעת מכך שההצהרה הראשונה מהווה בסיס להשוואה עם הצהרת ההון הבאה שיקבל הנישום. מכאן חשיבות מילוי ההצהרה בעזרת רו"ח מומחה.

אילו פרטים יש לכלול בהצהרת ההון?

הצהרת ההון כוללת נכסים והתחייבויות, עסקיים ופרטיים.
נכסים – כוללים: נכסי מקרקעין ציוד וריהוט, כלי רכב, תכניות חסכון, ניירות ערך, מזומנים, תכולת דירה, חייבים, הלוואות שניתנו ועוד.
התחייבויות כוללות: הלוואות מבנקים ומגורמים פרטיים, משכנתאות, יתרות זכות בבנקים ועוד.

ההפרש בין כלל הנכסים לכלל ההתחייבויות הנו ההון נטו של הנישום. עודף נכסים על התחייבויות מראה שלנישום הון חיובי או יתרת נכסים נטו. עודף התחייבויות על נבסים מראה שלנישום הון שלילי או יתרת התחייבויות נטו.

כיצד יש לרשום את הסכומים בטופס הצהרת ההון?

הרישום בטופס הצהרת ההון נעשה בסכומי עלות, בסכומים נומינליים, בסכומים אותם שילם הנישום שרכש את הנכס או שקיבל את ההתחייבויות ולא בסכומי שווי שוק. לדוגמה: דירת מגורי הנישום תירשם במחיר שרכש אותה ביום הרכישה, גם אם השווי שלה ליום ההצהרה גבוה מאוד. הסיבה לכך היא יכולת ההשוואה בין שתי הצהרות הון. אם דירה למשל תירשם בשווי שוק הרי כל הצהרת הון יהיה לה ערך אחר ויוצר גידול הון על אף העובדה שלא היה שינוי בדירה. נכס שהתקבל במתנה נרשם בעלות אפס.
לטופס הצהרת ההון יש לצרף אישורים המעידים על הסכומים שהוצהרו בטופס ההצהרה. מדי מספר שנים (בדרך כלל כל 3-4 שנים), דורש פקיד השומה הצהרת הון נוספת. פקיד השומה עורך השוואה בין שתי ההצהרות וקובע את הגידול או הקיטון בהון הנישום.
פקיד השומה לוקח בחשבון את מקורות הכספים שקיבל הנישום: הכנסות מוצהרות, מתנות שהתקבלו, רווחים מני"ע, ממכירת דירה ועוד. ומנגד פקיד השומה מחשב את השימושים של הנישום, כגון: מיסים ודמי ביטוח לאומי ששולמו, ריביות ששולמו, מתנות שניתנו לבני המשפחה ועוד.

משרד רו"ח דוד פרנקל מתמחה בהגשת הצהרות הון. פנו אלינו לייעוץ והכוונה.
להורדת טופס הצהרת הון
הסברים לגבי הצהרת הון (ויקיפדיה)

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל