חברות » דוחו"ת למס הכנסה

על כל חברה להגיש דו"ח למס הכנסה מדי שנה עד התאריך: 30/05 של השנה הבאה. למייצגים רואי חשבון יש ארכות במסגרת המכסות של משרדם וניתן דרכם להגיש את הדו"ח עד 28/02 של השנה לאחר מכן.

אילו מסמכים יש להגיש למס הכנסה?

א. דו"ח שנתי מלא וחתום ע"י מנהל החברה וע"י רואה החשבון בטופס 1214 המצורף בסוף מאמר זה, יש לשדר את הדו"ח בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה וכן להגישו בפועל למשרדי מס הכנסה כשהוא מלא וחתום ע"י מנהל החברה ורואה החשבון המבקר

ב. דו"ח כספי לשנה המדוברת. הדו"ח נערך לתקופה 1.1-31.12 כשהוא כולל מספרי השוואה לתקופה הקודמת וכולל מספר מרכיבים:
1. חוות דעת של רואה החשבון המבקר.
2. מאזן לתום השנה.
3. דו"ח רווח והפסד לשנה.
4. דו"ח על השינויים בהון העצמי.
5. דו"ח תזרים מזומנים.
6. ביאורים לדוחות הכספיים.
7. רואה החשבון המבקר חותם על חוות הדעת ומנהל החברה חותם על הדוחות הכספיים.
8. טופס י"א – טופס פחת. טופס מספר 1342 המצורף בסוף המאמר, בו רשומים כל השקעות החברה במבנים ובציוד.
9. טופס 1343 – ניכוי נוסף בשל פחת. מצורף בסוף המאמר.
10. טופס 1323 – נספח ד', הכנסות החברה וניכוי מס מחו"ל. מצורף בסוף המאמר.
11. טופס 1214ב' – חלוקת דיבדנד.
12. טופס 1344 – הפסדים מועברים לשנה הבאה.
13. טפסים שונים של מס הכנסה.

ג. הגשת דו"ח כספי של חברה נעשית ע"י רואה החשבון ממספר סיבות:
1. הדו"ח חייב להיות חתום ע"י רואה חשבון.
2. דו"ח ההתאמה לצרכי מס חייב להיות חתום ע"י רואה החשבון.
3. הטבות מס שונות מנוצלים ע"י רואה החשבון.
4. תכנוני מס שונים מתוכננים ע"י רואה החשבון.

אתר רשם החברות