חברות » רישום במ"ה ובמע"מ

רישום חברה במס ערך מוסף
כל חברה ללא יוצא מהכלל חייבת להירשם כ"עוסק מורשה" אצל שלטונות מע"מ וזאת בתחנת מע"מ באזור הפעילות והרישום של החברה. החברה חייבת להירשם ביום בו החלה פעילותה העיסקית.

כדי לפתוח תיק במע"מ יש להמציא להם את המסמכים הבאים:

1. טופס רישום לצרכי מע"מ – טופס 821 כולל 821א', כשהוא חתום ומלא על כל פרטיו.
2. צילום תעודת רישום החברה ברשם החברות.
3. תזכיר ותקנות של החברה שהוגשו לרשם החברות עם רישומה של החברה.
4. פרוטקול מנוי מנהלים מאושר ע"י רשם החברות.
5. אישור מהבנק על פתיחת חשבון.
6. מסמך המעיד על התקשרות עם ספק או חוזה לרכישת מוצרים לחברה.
7. חוזה שכירות לעסק.
8. מחזור משוער שנתי צפוי הקובע את תקופת הדיווח למע"מ.
9. חותמת החברה.
10. תעודת זהות של מנהל החברה.

במידה ופותחים חברה כשבעלי מניות החברה הם תושבים זרים יש להמציא מיופה כוח תושב ישראל החותם על מסמך לפני עו"ד – נוטריון המקבל עליו את כל אחריות החברה כולל אפשרות לעיקול נכסיו. עם גמר הרישום מונפקת תעודת עוסק מורשה ממחשב מע"מ.
הדיווח למע"מ נעשה מדי חודש, אם מחזור החברה עולה על 1,500,000 ₪ ומדי חודשיים אם מחזור החברה נמוך מ- 1,500,000 ₪.
מע"מ מנפיק לחברה קוד משתמש וסיסמא המאפשר לחברה לדווח למע"מ באמצעות האינטרנט.

רישום במס הכנסה
בדרך כלל משרדי מס הכנסה נמצאים בסמוך למשרדי מע"מ. לאחר הרישום במע"מ יש לגשת ולהירשם במס הכנסה. יש להביא את תעודת הרישום שקיבלתם במע"מ. יש למלא טופס פתיחת תיק לתאגיד- טופס 4436. אם החברה מתעתדת להעסיק עובדים או שתשלם תשלומים החייבים בניכוי מס במקור (כמו דמי שכירות וכדומה), יש לפתוח תיק ניכויים במחלקת הניכויים של מס הכנסה.

רישום תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי
אין צורך לכתת רגלנו למוסד לביטוח לאומי. עם רישום תיק הניכויים במס הכנסה מתבצע אוטומטית רישום בבט"ל ופנקס תשלומים ישלח לחברה לפי הפרטים שנמסרו במס הכנסה.

טופס של מע"מ לגבי עמדות מיסוי החייבות בדווח בטופס למע"מ – להורדת הטופס הקלק/י כאן