חברות » רישום ברשם החברות

עדיף לבצע הקמה ורישום חברה בעזרת עו"ד | מה יש להכין בהקמת החברה ולהגיש לרשם החברות לצורך רישום החברה | החברה לא רשאית לפעול לפני רישומה אצל רשם החברות.

אלו המסמכים שיש להגיש לרשם החברות:

א. תקנון – יכלול את הפרטים הבאים: שם החברה,מטרות החברה (מוצע לכתוב שהחברה יכולה לעסוק בכל עיסוק שהוא וזאת שלא להגביל את פעילות החברה), ההון הרשום והמונפק לבעלי המניות, הגבלת אחריות, בעלי המניות שמות מספרי זיהוי וכתובות, חתימות בעלי המניות על התקנון. יש לאמת את החתימות ע"י עו"ד.
ב. שם החברה המוצע – יש למלא שלוש שמות חילופיים לשם החברה המוצע, לפי סדר העדפה. רשם החברות בודק אם אין שם חברה הדומה לשם המוצע. יש לציין מספר טלפון לבירורים. יש לציין כמה העתקים רוצים מהתקנון שהם מאומתים ע"י הרשם. ניתן לשלם אגרה לפי מספר העתקים המבוקש.
ג. טופס בקשה לרישום החברה – יש להגיש בקשה על טופס מספר 1 כפי המופיע בתוספת לתקנות. את הטופס ניתן להוריד גם מאתר רשם החברות. יש למלא את אותם הפרטים המופיעים בתקנון. יש לחתום על הבקשה ולאמת אותה ע"י עו"ד.
ד. הצהרת דירקטורים – יש לקבוע מי הדירקטורים מבין בעלי המניות. הדיווח נעשה על טופס מספר 2 כפי המופיע בתוספת לתקנות החברה. יש לחתום על הטופס ולאמת החתימות ע"י עו"ד. את הטופס ניתן להוריד גם מאתר רשם החברות.
ה. הצהרת בעלי המניות – במידה וקיימים יותר מבעל מניות אחד, יש צורך בהצהרת שאר בעלי המניות על טופס מספר 1. כשיש בעל מניות יחיד אין צורך בהצהרה נוספת.
ו. תשלום – יש לשלם אגרת רישום חברה. ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של רשם החברות. על גבי שובר התשלום יש לציין את שם החברה המוצע, שם הדירקטור, שמות בעלי המניות ושם מגיש הבקשה (בד"כ שם העו"ד).

יש לשים לב שכל הטפסים המוגשים לרשם חייבים להיות עם חתימות מקוריות ולא העתקים.

טפסים להורדה
טופס בקשה לרישום חברה – טופס מספר 1
טופס הצהרת דירקטורים ראשונים – טופס מספר 2
טופס הודעה על העברת מניות – טופס מספר 3
טופס דו"ח הקצאת מניות – טופס מספר 4
טופס דו"ח שנתי חברה פרטית – טופס מספר 5
כל הטפסים ביחד
אתר רשם החברות