חברות

חברה
בע"מ

חברה
לא בע"מ

תועלת
הציבור

חברה
פרטית

חברה
ציבורית

בעל מניות
בחברה

דירקטור

יו"ר
הדירקטוריון

חברה היא גוף משפטי המאוגד ע"י בני אדם לצורך פעילות משותפת. על מהי חברה קרא במאמר המצ"במידע חשוב על חברות ראה באתר של רשם החברות.

ישנם סוגים שונים של חברות:

חברה בע"מ – לא ניתן לגבות חובות של החברה מבעלי מניותיה מעבר להון המניות הרשום.
חברה לא בע"מ – ניתן לגבות חובות של החברה מבעלי מניותיה  ואחריות בעלי מניותיה מלאה.
חברה לתועלת הציבור – חברה שאין מטרותיה השגת רווחים.
חברה פרטית – חברה פרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים.
חברה ציבורית – חברה שהציעה את מניותיה לציבור והן נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בחו"ל.

שיקולים בהקמת חברה – ראה פירוט במאמר נפרד בקישור המצ"ב.
בעל מניות בחברה – הנו מי שרשום בפנקס בעלי המניות של החברה. | דירקטור – לכל חברה קיימים דירקטורים שתפקידם להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול. | יו"ר הדירקטוריון – מחוייב בחברה ציבורית אך לא בחברה פרטית. | על כל חברה מוטלת החובה לערוך אסיפה שנתית שתאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים והחתומים ע"י רואה חשבון. על החברה להגיש דוחות אלה למס הכנסה. לחברה פרטית אין צורך בהגשת הדוחות לרשם החברות.
לקבלת מידע בסיסי על חברה | להפקת נסח חברה מרשם החברות | להזמנת תיק מרשם החברות.

משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מתמחה בכל הקשור לדיווחים הקשורים לחברות. צרו קשר לקבלת שירותים אלו לטובת עיסוקך.