עצמאיים

עוסק
פטור

עוסק
מורשה

עצמאים – פתיחה ורישום
"עצמאי" מוגדר באופן שונה בחוקים השונים. ההגדרה במע"מ – "עוסק" | ההגדרה במס הכנסה- "נישום" | ההגדרה בבטוח לאומי – "מבוטח".

פתיחה ורישום של עסק חדש
ראשית יש להחליט על סוג העסק שיש להירשם. ישנם שני סוגי עסקים : "עוסק פטור" ו"עוסק מורשה".

"עוסק פטור"
מוגדר בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עלה על 100,000 ₪ בשנה (נכון לשנים: 2015, 2014 ). מדי שנה הסכום מתעדכן ויש לעקוב אחרי השינויים. "עוסק פטור" הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. עוסק פטור שעבר את מחזור עסקאותיו מעל 100,000 ₪ (לשנים 2015, 2014) – חייב להירשם כ"עוסק מורשה" מכאן ולהבא. ישנם סוגי עוסקים שלא יכולים להירשם כ"עוסק פטור" ללא קשר למחזור עיסקאותיהם : בעלי מקצועות חופשיים – אדריכלים, מהנדסים, עו"ד, רו"ח, מנהלי חשבונות, רופאים, פסיכולוגים, פיזיוטרפים. וכן, סוחרי מקרקעין ומתווכים וחברה בע"מ.
"עוסק פטור" חייב לנהל ספרים המאופיינים לעסקים קטנים: פנקס קבלות ממוספר, רישום הכנסות והוצאות בספר תקבולים ותשלומים. זה ניהול ספרים הפשוט והקל ביותר בין כל העוסקים. "עוסק פטור" חייב לדווח על מחזור עסקאותיו פעם בשנה ואין לו חובת דווח ותשלום במהלך השנה.

"עוסק מורשה"
"עוסק מורשה" חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ומחייב את לקוחותיו במע"מ. העוסק חייב רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששילם על הוצאותיו. על העוסק לדווח מדי חודש ( אם מחזור העסקאות מעל 1,500,000 ₪ לשנה), או מדי חודשיים (במחזור נמוך מ- 1,500,000 ₪) על המע"מ שקיבל ועליו לשלם לשלטונות מע"מ את עודף תקבולי המע"מ על התשומות.

פתיחת תיקים אצל שלטונות המדינה
1. יש להירשם ולפתוח תיק במע"מ כ-"עוסק פטור" או "עוסק מורשה". ניתן לבצע רישום במשרדי מע"מ אך יש לקחת בחשבון זמן רב של המתנה וחוסר מסמכים נדרשים. ניתן להירשם דרך מייצג – רואה חשבון או יועץ מס במשרדי המייצג.
2. יש להירשם ולפתוח תיק ברשות המיסים.
3. יש לפתוח תיק ניכויים ברשות המיסים אם יש כוונה להעסיק עובדים.
4. יש להירשם במוסד לביטוח לאומי.
הרישומים הם חד פעמיים. הרישומים מצריכים ידע מקצועי. רישום לא נכון עשוי להטיל תשלומים גבוהים ומיותרים. רצוי להצטייד במעמד הרישום באישור ניכוי מס במקור ובאישור ניהול ספרים.

ביטוח לאומי
הגדרת "עובד עצמאי" במוסד לביטוח לאומי שונה מהגדרתו במע"מ ובמס הכנסה. על פי הגדרת בט"ל על עובד עצמאי לעמוד באחד מההגדרות הבאות:
1. עוסק לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
2. הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (4,561 ₪ בשנת 2015).
3. עוסק לפחות 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק (1,368 ₪ בשנת 2015).
קיים חריג: שכיר שהוא גם עצמאי אך לא עונה לאחד ההגדרות לעיל והכנסותיו כעצמאי נמוכות מ- 25% מהשכר הממוצע במשק (2,281 ₪ בשנת 2015), אינו חייב בתשלום דמי בטוח לאומי.

מאמרים ומדריכים
מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים
מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – רשות המיסים.