חברות » הגשת דוחו"ת לרשם

כל חברה חייבת להגיש דו"ח לרשם החברות מדי שנה בשנה וזאת על גבי טופס מספר 5 המופיע בתוספת לתקנות החברות. לנוחיותך הורד את טופס 5 המהווה את הדו"ח השנתי שיש להגיש. הורד גם את טופס הסבר למילוי טופס 5 , שיקל על הבנתך במילוי הדו"ח.

חובת הגשת הדו"ח חלה על דירקטור החברה והוא זה שחותם עליו. לאחר מילוי הטופס וחתימת הדירקטור עליו, יש להחתים עו"ד או רואה חשבון שביקר את הדוחו"ת הכספיים. הדו"ח צריך להיות מעודכן ליום הגשתו לרשם החברות.

מה צריך לפרט בדו"ח?

1. תאריך תום שנת הדו"ח המוגש.
2. שמות בעלי המניות.
3. כמות המניות של כל בעלי המניות.
4. סכום ההון הרשום בש"ח.
5. פרטי דירקטורים מכהנים, ופרטי דירקטורים שחדלו לכהן מהדו"ח השנתי הקודם.
6. חתימת הדירקטורים.
7. חתימה מאמתת של עו"ד או רואה החשבון המבקר.

*יש להגיש מסמכים וחתימות מקוריים.
*יש לשים לב לפרטים של בעלי המניות וכמות המניות שהם מעודכנים ליום הגשת הדו"ח.
*יש להגיש את הדו"ח השנתי לרשם החברות תוך 14 יום לאחר האסיפה השנתית של החברה.

אגרה שנתית
חברה חייבת לשלם אגרה שנתית כדי שתוכל לפעול. לתשלום המתבצע עד 28.2 מדי שנה יש תעריף מופחת. ניתן לשלם באתר רשם החברות שכתובתו מופיע בסוף המאמר.

סנקציות
לרשם החברות עומדות לרשותו להפעיל סנקציות חוקיות נגד חברה והדירקטור שלה שלא הגישו דוחות לרשם. חברה שלא הגישה את הדו"ח השנתי לרשם או שלא שילמה את האגרה השנתית נקראת "חברה מפרת חוק". רשם החברות רשאי לנקוט נגדה בהליכים שונים וביניהם הטלת קנס כספי בשיעור של למעלה מ- 7,000 ₪ לכל הפרה ובסכום מצטבר של מאות אלפי ₪.

אתר רשם החברות
דו"ח שנתי לרשם החברות – טופס 5
הסבר למילוי טופס 5
לתשלום האגרה השנתית באתר