עמותות והקדשים » הגשת דוח"ות לרשם

תקנות העמותות מחייב כל עמותה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים דרך האינטרנט. לאחר מילוי הטפסים יש לחתום עליהם ולהגישם לרשם העמותות והכל בטפסים וחתימות מקוריים (רו"ח יכול לאשר בחתימתו כל טופס שאינו מקור שהוא מתאים למקור).
עמותה הרוצה לקבל תקציבים ממקורות ממשלתיים חייבת לדאוג שרשם העמותות ינפיק לה אישור "ניהול תקין".

מה צריך להגיש בבקשה לאישור ניהול תקין?

1. דוחות כספיים לשנת הכספים האחרונה.
הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
2. דוח מילולי לשנת הכספים האחרונה
הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את הדוח המילולי על גבי טופס מקוון גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו.
3. פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים
על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם. יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
4. המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר
על ההמלצות להיות חתומות על ידי חברי ועדת ביקורת (שני חברי ועד) או ע"י הגוף המבקר (רואה חשבון חיצוני) בציון שמותיהם. על ההמלצות לפרט המלצות אופרטיביות בנושאים שונים לאו דווקא כספיים (כגון: שכר, כוח אדם וכד') שבסיומם המלצה לחברי האסיפה השנתית לאשר את הדו"ח המילולי ואת הדוחות הכספיים.
5. רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה
(לרבות מלגות, תמיכות, גמולים, שכ"ט וכיו"ב) לשנת הכספים יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת הדוח הכספי. יש לציין מהו השכר ברוטו השנתי לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה וכן לפרט תשלומים נוספים ותנאים סוציאלים (אחזקת רכב, הפרשות לפנסיה וכד').
6. רשימת התרומות
שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים. תרומות בעילום שם מעל 20,000 ₪ צריכות לקבל את אישור הרשם.
7. דוח תרומות מישות מדינית זרה
על עמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה
אשר הסכום המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.
8. הודעה על קיום תביעה
במידה והוגשו תביעות נגד העמותה או נגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד יש להגיש הודעה לרשם. במידה ולא קיימות תביעות יש להמציא הצהרה לרשם בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הוועד.

רשם העמותות בודק את המסמכים שקיבל, ובאפשרותו להנפיק אישור ניהול תקין או שלא להנפיקו ולבקש מהעמותה הסברים לשאלותיו. במקרים של חשד באי סדרים יכול הרשם למנות "חשב מלווה" שימומן ע"י העמותה ואשר יפקח על כל פעילות העמותה בנושא כספים ואחרים. כמו כן רשאי הרשם במקרים חריגים לפרק את העמותה ע"י פניה לבית המשפט.

להורדת טפסים:
רישום עמותות, שם מטרות ותקנון
המצאת מסמכים לרשם העמותות

קישורים מומלצים:
אתר רשם העמותות
אתר הרשם לתשלום אגרה שנתית

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל