חברות » ביקורות שלטונות המס

ישנם מספר סוגים של ביקורות המתבצעים ע"י שלטונות המס בחברות:

א. ביקורת מחלקת ניהול ספרים של פקיד השומה.
ישנם מקרים שמפקחי ניהול הספרים עורכים ביקורת במקום העסק, וישנם מקרים שהביקורת מתבצעת במשרדי מס הכנסה. לעסקים הפועלים מבתי מגורים יש סיכוי גבוה לביקורת במשרדי המס. במקרים אלו מתבקש הנישום להביא עמו את הפנקסים אותם מנהל בעסקו, דפי בנק, הפקדות בנק וחומר נוסף הקשור להנהלת החשבונות של עיסקו. לעסקים הנמצאים בבניני משרדים או באזורי תעשיה הביקורות יערכו במקום העסק.

מה בודקים המבקרים?
נבדקים הפקדות הבנק והתאמתם לקבלות שהונפקו. נבדקים צורת ניהול הפנקסים והפרטים שנרשמו. האם נרשם שם הלקוח וכתובתו? האם יש תאריך, חתימה על הקבלה/חשבונית? האם פורטו בחשבונית המוצרים שנמכרו כל מוצר בשורה נפרדת, מחיר לכל יחידה כמות היחידות שנמכרו? האם מקור החשבונית/קבלה הוצע ללקוח ולא נשאר בפנקס? האם נרשמו בקבלה פרטי התקבול? האם יש התאמה בין הסכום הרשום בקבלה לרישום ההפקדה בבנק? המבקר בודק האם הנישום מנהל את הספרים הנדרשים לפי התוספת המתאימה לפי תקנות ניהול ספרים?

לכל עסק יש את התוספת בתקנות המתאימה לעסקו וצריך לדעת להתאים את התקנות לסוג העסק. יש לבדוק מדי שנה האם לא נדרש לשנות את ניהול הספרים בשל גידול במחזור או בהגדלת מספר העובדים או בעיסוק נוסף על הקיים. לקביעת סוג ניהול הפנקסים לניהול החברה יש חשיבות ממדרגה ראשונה וחובה להתייעץ עם רו"ח. משרדנו עומד לרשותכם במתן יעוץ בנושא ניהול הספרים של עסקך.

לצפייה בקובץ תקנות ניהול ספרים

ב. ביקורת אגף השומה ע"י פקיד השומה.
ביקורת זאת נערכת בדרך כלל אחת מספר שנים. פקיד השומה רשאי תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח לבדוק את הדו"ח ולאחריו לאשר אותו או להוציא שומה לפי מיטב השפיטה. על כן רצוי להגיש את הדו"ח השנתי לפקיד השומה עד לתום השנה שלאחר שנת הדו"ח. הגשת הדו"ח בראשון לינואר בשנה שלאחר מכן תאפשר לפקיד השומה להאריך את אפשרות בדיקתו בשנה נוספת (על איחור של יום אחד!)

מה בודק פקיד השומה?
1. נבדקות הוצאות – האם הוצאות שונות הן הוצאות שוטפות ולא הוניות? האם ההוצאות הן בייצור הכנסה? האם לא נרשמו הוצאות פרטיות? האם היו הוצאות בגין מכירת נכסים ורישומם נגד ההכנסה ממכירה זאת? האם ההוצאות נרשמו על סמך קבלות נאותות? האם ישנם הוצאות ששייכים לשנה הבאה?
2. נבדקות ההכנסות – האם דווחו כל ההכנסות? האם יש הכנסות שנדחו לשנה הבאה שלא כדין? האם יש הכנסות ממכירת נכסים והאם דווחו כרווח הון?
3. נבדק האם יש העברות בין חברות קשורות? והאם יש משיכות של בעלי מניות מהחברה?
4. נבדק דו"ח ההתאמה לצרכי המס שהוגש עם הדוחות הכספיים.

ג. ביקורת ניכויים של פקיד השומה.
ביקורת זו נערכת בדרך כלל אחת למספר שנים. נבדקים מספר נושאים הקשורים להוצאות עודפות ולניכויי מס.
1. נבדקים ניכוי מס במקור מספקים, מעובדים, מתשלומי שכר דירה עבור העסק (קיימת חובת ניכוי מס של 35% מהתשלום)
2. נבדקים ניכוי מס מתשלום דיבדנדים לבעלי המניות.
3. האם נזקפו שווי הטבות לעובדים, כגון: רכב, פאלפון, שכר דירה והטבות אחרות.
4. האם נוכה מס לעובדים בהתאם לתקנות? בביקורת ניכויים יש לשים לב שכל טפסי 101 של העובדים מולאו וחתומים ע"י העובד. לעובד בעל משכורת נוספת יש לערוך תיאום מס אצל פקיד השומה.
5. האם שולם היטל מס לעובדים זרים?
6. האם ניתנו נקודות זיכוי לעובדים לפי החוק?
7. נבדקות הוצאות נסיעה לחו"ל – כרטיסי טיסה והוצאות אש"ל. באם ישנם הוצאות מעבר לסכומים האמורים בתקנות, האם שולם מס בגינם?
8. הוצאות אירוח וכיבוד – מוכרים 20% מהוצאות הכיבוד במקום העסק בלבד. כיבודים וארוחות במסעדות לא מוכרים, מלבד אירוח אורחים מחו"ל.
9. סכומי מתנות מעל האמור בתקנות (מעל 200 ₪).
10. תשלומים לקופת גמל לעובדים מעל הסכומים המותרים לפי התקנות.

בשל חשיבות הנושאים האמורים ובעיקר בשל חשיבות קביעת סוגי ניהול הספרים בעסקיך אנו ממליצים להתייעץ עם רו"ח.

תקנות מס הכנסה בגין ניכוי הוצאות שונות

ד. ביקורת מס ערך מוסף.
מס ערך מוסף עורך בדיקות לעוסקים מדי פעם. העסקים שנבחרים הם בדרך כלל עסקים שמדווחים על החזרי מע"מ באופן תכוף. וכן עסקים שהנתונים המדווחים עליהם לא תואמים את הנתונים של סוג עסק זה לפי ספרי המחלקה הכלכלית של רשות המיסים.
בבדיקה בודק המפקח: האם התשומות שנדרשו הם עפ"י חשבוניות מס מקור ולא העתקים? האם בחשבוניות מעורבות עם הוצאות פרטיות נתבעו התשומות היחסיות? האם נדרשו תשומות שאסור לנכותם כגון: מע"מ תשומות מרכישת רכב פרטי. האם אחוז הרווח הגולמי המדווח תואם את התחשיבים הכלכליים של רשות המיסים? האם נדרשו מע"מ תשומות המשויכות להכנסות הפטורות ממע"מ?

משרדנו מתמחה במתן יעוץ בנושאים אלו ומייצג את העוסקים בפני רשויות המס. צרו קשר לקבלת שירותים אלו לטובת עיסוקך.