חברות » דוחות כספיים

משרד דוד פרנקל – רואה חשבון בירושלים, בודק ומבקר את הדוחות הכספיים של החברה כשהן כוללות: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון החברה, דו"ח תזרים מזומנים וביאורים לדוחות הכספיים.

רשויות המדינה השונות, גופים פיננסיים וגופים אחרים מסתמכים על חוות דעתו של רואה החשבון המבקר. מס הכנסה למשל מחייב חברות להגיש דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון כולל דו"ח התאמה לצרכי מס. הבנקים אף הם דורשים מכל חברה להגיש דוחות כספיים מבוקרים מדי שנה. רואה החשבון בודק סעיפים מאזניים כמו: לקוחות, זכאים, בנקאים, השקעות ועוד וכן סעיפים של הכנסות והוצאות. בדוחות כספיים בהיקף משמעותי מבקר גם את דו"ח תזרים המזומנים המראה את המקורות והשימושים הכספיים של החברה.

מאזן החברה – משקף את מצב החברה ליום מסוים.
דו"ח רווח והפסד – מציג את ההכנסות וההוצאות של החברה שהיו במשך השנה או התקופה המדוברת.
הביאורים לדוחות הכספיים – מספקים ביאורים מפורטים של סעיפים שונים במאזן, בדו"ח הרווח והפסד, בדו"ח על השינויים בהון החברה ובדו"ח תזרים המזומנים.
חוות דעת המבקר – רואה החשבון המבקר נותן חוות דעת על כלל הדוחות הכספיים האמורים. חוות הדעת המנוסחת לפי גילוי דעת של לשכת רואי החשבון, יכולה להיות: חוות דעת חלקה, חוות דעת מסוייגת, חוות דעת שלילית או חוות דעת עם הימנעות.
חו"ד חלקה – כשרואה החשבון המבקר השתכנע בביקורתו שהדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה יכתוב חוות דעת חלקה לפי הנוסח המקובל.
חו"ד מסוייגת – כשרו"ח המבקר מסתייג בביקורתו מסעיף או נושא מסויים ומסביר ממה הוא מסתייג ומעיר שהוא מסתייג מסעיף או נושא זה בלבד.
חו"ד שלילית – כשרו"ח המבקר שוכנע בביקורתו שהדוחות הכספיים לא משקפים נכונה את המצב הכספי של החברה.
חו"ד עם הימנעות – כשרו"ח המבקר לא יכול היה לערוך את ביקורתו מסיבה כלשהיא.