חברות » הכנת דוחו"ת ייחודיים

רואה החשבון מכין חוות דעת לדוחות הכספיים של החברה.

חוות הדעת מתייחסת:

1. למאזן החברה ליום מסויים – ובדרך כלל לתום שנת הכספים.
2. לדו"ח רווח והפסד לאותה שנה.`
3. לדו"ח תזרים מזומנים לאותה שנה ולביאורים הנלווים.

דו"ח רואה החשבון המבקר הינו דו"ח רשמי המסתמך על דרישות חוק החברות ותקנות הרשות לניירות ערך וגם על תקני ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל. חוות הדעת של רואה החשבון יכולה להיות חלקה (לא התגלו ממצאים מהותיים בתהליך הביקורת), יכולה שתהיה מסוייגת (נמצאו ממצאים מסויימים בביקורת אך לא מהותיים ), יכולה שתהיה שלילית (התגלו ממצאים מהותיים בביקורת) ויכולה להיות הימנעות מחוות דעת (כשהייתה הגבלה בביקורת מסיבות שונות).

קיימות דרישות של רשויות שונות לאישורי רואי חשבון מיוחדים מלבד חוות הדעת על הדוחות הכספיים המבוקרים. ישנם כללים למתן חוות הדעת. המבקר מסתמך על תקן ביקורת מספר 7 בדבר דוחות מיוחדים ועל תקן ביקורת מספר 70 בדבר נוסח חוות הדעת. ישנם רשויות הדורשות חוות דעת של רו"ח על דו"ח ספציפי שהיא ניסחה. על הרשויות לנסח את הדברים על פי אותם כללים שנקבעו ע"י לשכת רואי החשבון. על נוסח שאינו תואם את הכללים אסור לרואה החשבון לתת חוות דעת. על חוות הדעת להיות כתובה על נייר הפירמה של רואה החשבון בלבד.

מלבד חוות הדעת של רואה החשבון על דוחות כספיים שנתיים, ישנם דוחות חלקיים אחרים כגון: חוות דעת על נתונים כספיים אחרים הנדרשים ע"י הבנקים, ע"י רשויות ממשלתיים שונים וכדומה. חלקים מסויימים מנוסח חוות הדעת זהים תמיד לנוסח הכללי שנקבע ע"י לשכת רו"ח בישראל.

מצורפים מספר מסמכים העוסקים בחוות דעת רו"ח וניסוחו:
גילוי דעת 7 – דוחות מיוחדים של רו"ח.
גילוי דעת 72 – דו"ח רו"ח הכולל שינוי מהנוסח האחיד.
גילוי דעת 11 – אירועים לאחר תאריך המאזן.
תקני ביקורת ודווח של לשכת רו"ח.